Framgångsrika team

26.01.2022

Visst är det härligt att tillhöra ett team där allt bara funkar, motivationen flödar och energin är hög.

Men tyvärr är det inte alltid såhär!

Men vad är det som definierar ett team som lyckas?
Det finns såklart många faktorer som ligger till grund för att bygga team som mår bra och lyckas. Här är en beskrivning som jag tycker stämmer bra överens med mina erfarenheter. Fler forskningsresultat har påvisat att nedan faktorer är viktiga i detta sammanhang.

Google drev under flera år "project Aristotle" med syftet att definiera hur ett effektivt team skapas. Man ställde sig frågan "Vad är ett effektivt team"? De ville finna orsaken till att vissa team fallerade, medan andra nådde oanade höjder.
Som så många andra organisationer hade Google en föreställning om att de bästa teamen bestod av de allra mest slipade medarbetarna. Det visade sig vara fel. I en sådan grupp är det nämligen stor risk att personerna fortsätter att prestera som individer.


Man valde istället att titta på hur medlemmarna i teamet interagerade med varandra och då trädde ett tydligt mönster fram hos de mest effektiva och välfungerande teamen. Det visade att kulturen inom teamet var det avgörande. Hur de pratade med och behandlade varandra vägde tyngst. Efter en djupanalys kom dem fram till att det är 5 faktorer som är avgörande för att teamet blir framgångsrikt.

Psykologisk trygghet
Den absolut viktigaste faktorn är att alla delar en övertygelse om att teamet skall vara en trygg plats där risktagande är tillåtet och öppenheten är ärlig. De bemöter varandra med respekt och tillit.  
Möjliggör för teamet att prestera, speciellt viktigt när det råder osäkerhet om vad som ska göras och behovet av kreativa lösningar är stort.  
Man delar med sig av kunskap inom teamet. Viktigt att medlemmarna är villiga och kan ta emot kunskap. 

Tillförlitlighet
Man kan lita på varandra, man litar på att alla i teamet levererar bra resultat på utsatt tid.

Struktur och tydlighet
Roller, planer och mål behöver vara tydligt definierade.
En reflektion som chef är att du själv kanske tycker att mål, roller och aktivitetsplaner är tydliga. Hur vet du att dina medarbetare tycker samma sak?

Meningsfullhet
Varje teammedlem behöver känna att de sysslar med något meningsfullt. Google menar att det varken spelar någon roll vad som får varje person att känna meningsfullhet, eller om alla i temat hittar olika faktorer som motiverar.

Avtryck
Den femte dimensionen som enligt Google skapar effektiva team handlar om avtryck eller påverkan. Teamets medlemmar ska känna att deras arbete bidrar till något större, att de gör skillnad.

Leder du ett team eller är du medlem i ett team som behöver jobba med dessa delar?